Предоставянето на хуманитарни помощи от Българския Червен кръст (БЧК)

  • ПДФ

Предоставянето на хуманитарни помощи от Българския Червен кръст (БЧК) се извършва по реда, установен в „Правилник за предоставяне на хуманитарни помощи от БЧК”.

Предоставяне на хуманитарна помощ

Предоставяне на хуманитарна помощ

Изтегли "Правилник за предоставяне на хуманитарни помощи от БЧК"

БЧК предоставя хуманитарни помощи за:

Подпомагане на уязвими групи чрез:

1. Индивидуални бенефициенти – физически лица, отговарящи на условията за подпомагане съгласно раздел ІІ на настоящия правилник;

2. Институционални бенефициенти:

а/ Държавни или общински специализирани институции за предоставяне на социални услуги, съгласно ЗСП и ППЗСП;

б/  Домове за медико-социални грижи (ДМСГ);

в/ Специални училища и Домове за отглеждане и възпитание на деца лишени от родителска грижа (ДОВДЛРГ), съгласно ЗНП и ППЗНП;

г/  Лечебни и здравни заведения със 100% държавно и/или общинско участие;

д/ Места за лишаване от свобода;

е/ Детски градини, училища и други образователни и културни, държавни и общински институции;

ж/  Органи на местната и централна  държавна власт;

з/ Други институционални бенефициенти, след изрично решение на НС на БЧК за всеки отделен случай.

3. Дружества на ЧК/ЧП, съгласно отправени апели в рамките на МФЧК/ЧП.