Общинска програма ”Закрила на детето” - 2011 г.

 • ПДФ

Общинска програма за закрила на детето за 2011 година е разработена с цел закрила и гарантиране правата на детето чрез съгласуване и координиране на действията на заинтересованите и отговорните институции и граждански организации.

Основните приоритетни области в настоящата програма за реализация на конкретни мерки са:

 

1.      Превенция на институционализацията, подкрепа за интеграция и реинтеграция на деца, настанени в институция

2.      Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и образование на всички деца

3.      Подобряване на здравето на децата

4.      Защита от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация

5.      Насърчаване на участието на децата

6.      Отдих, свободно време и развитие на способностите на детето

 

Целите, които са поставени за изпълнение с предвижданите дейности са:

 • Отглеждане на деца в риск в семейна среда и превенция на институционализацията
 • Повишаване на качеството на предоставяните социални услуги чрез оптимизиране организацията на работата на работещите с деца в риск и организиране на надграждащи обучения.
 • Развиване на нов тип социални услуги за превенция на изоставянето на деца
 • Гарантиране на включващо обучение на децата със специални образователни потребности
 • Превенция на отпадане на децата от училище
 • Развиване на образователни дейности и социални услуги, насочени към обхванатите и необхванатите от образователната система деца
 • Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване на физическото и психическото здраве на децата
 • Повишаване на обществената чувствителност и прилагане на реални мерки с цел намаляване броя на децата, жертви на експлоатация и насилие.
 • Развиване на дейности, насочени към превенция на противообществените прояви на деца
 • Повишаване на информираността на децата
 • Насърчаване на деца в тинейджърска възраст  за участие в управлението
 • Създаване на възможност за увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, културни, развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното време

 

 

Приоритетна област i: Превенция на институционализацията, ПОДКРЕПА ЗА интеграция и реинтеграция на деца, настанени в институция

Цел 1: ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ В СЕМЕЙНА СРЕДА НА ДЕЦА В РИСК И ПРЕВЕНЦИЯ НА ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА

Дейност: Работа във връзка с изпълнение на Визия за деинституализация на деца, настанени в институции.

 • · Отговорен орган: община  Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Изпълнение на мерки за закрила относно деца, настанени в ДДЛРГ и ЦНСТ. Осъществяване на вътрешен контрол за спазване на критерии и стандарти за предоставяне на социални услуги на деца.

 • · Отговорен орган: община  Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Изготвяне и внасяне на проектопредложение по ОП РР за изграждане на Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания. Изграждане на три ЦНСТ, при одобрение на проектни предложения.

 • · Отговорен орган: община  Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Социална работа, във връзка с прилагане на мерки по превенция и реинтеграция на деца.

 • · Отговорен орган: Община Ловеч, ДСП- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на деца и семействата им, отговарящи на условията на   Закона за семейни помощи за деца, Закона за интеграция на хората с увреждания, Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и Правилника за прилагане на закона за закрила на детето.

 • · Отговорен орган: ДСП- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Идентифициране и насочване на деца и родители към ползване на социалните услуги предоставяни от ЦОП- гр. Ловеч, ЦСРИ и дрруги услуги в общността;

Насочване на деца с увреждания към Дневен Център за деца и възрасти с увреждания – гр. Ловеч, като част  от прилагането на мерките за закрила в семейна среда;

 • · Отговорен орган: Община Ловеч, ДСП- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Подкрепа на семейства от общността и по направления на Д”СП” – Ловеч, за получаване и подобряване на техните възможности за успешно семейно планиране.

 • · Отговорен орган: Община Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Проследяване процесите на реинтеграция на деца и подкрепа на семейства за тяхното успешно осъществяване.

 • · Отговорен орган: Община Ловеч, ДСП- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

 

 

Цел 2: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА РАБОТАТА НА ПЕРСОНАЛА И ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАДГРАЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ

Дейност: Организиране на ежемесечна индивидуална и групова супервизия на персонала на социалните услуги за деца.

 • · Отговорен орган: Община Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Организиране на надграждащи обучения на персонала, работещ в социалните услуги за деца.

 • · Отговорен орган: Община Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

 

 

Цел 3: РАЗВИВАНЕ НА НОВ ТИП СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ПРЕВЕЦИЯ ИЗОСТАВЯНЕТО НА ДЕЦА

Дейност: Подкрепа на семейства от общността и по направления на Д „СП” – Ловеч, за преодоляване на проблеми, предизвикани от външни за семейството (неикономически) фактори.

 • · Отговорен орган: Община Ловеч, ДСП- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Обучение на кандидати за приемни родители и осиновители. (Съгласно наредбите за утвърждаване на приемни семейства, семейства на осиновители и настаняването на деца в тях.)

 • · Отговорен орган: Община Ловеч, ДСП- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Успешно реализиране на социалната услуга „Приемна грижа”.

 • · Отговорен орган: Община Ловеч, ДСП- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Развитие на услугата „превенция на изоставянето на деца” чрез работа на мобилна група за идентифициране и работа с рискови случаи преди раждането на децата в Родилно отделение на МБАЛ- Ловеч и непосредствено след раждане.

 • · Отговорен орган: сдружение „Знание”- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Успешно осъществени дейности по проектаУчилище за родители”

 • · Отговорен орган: сдружение „Знание”- Ловеч
 • · Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011 г.

Приоритетна област ІІ: ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА

Цел №1: ГАРАНТИЛАНЕ НА ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ

Дейност: Предоставяне на актуална информация на родителите на децата и учениците със специални образователни потребности за процеса и процедурите за включване на детето в общообразователния процес;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Осигуряване на ресурсно обучение на деца и ученици със специални образователни потребности;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Разработване и прилагане на процедури, гарантиращи периодичното оценяване на възможностите на деца с увреждания, настанени в специализирани институции;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Провеждане на медийна кампания за изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на деца и ученици със СОП съвместно с Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със СОП.

 • Отговорен орган: РИО на МОМН
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Периодично предоставяне на актуална информация на родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им програми;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата със СОП;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН, Община Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП.

 • Отговорен орган: РИО на МОМН, сдружение „Знание”- Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Цел №2: ПРЕВЕЦИЯ НА ОТПАДАНЕ НА ДЕЦА ОТ УЧИЛИЩЕ

Дейност: Разработване и прилагане на система от училищните ръководства, съвместно с местните власти  за оценка и превенция на риска от отпадане от училище;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН, Община Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Създаване на информационна система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Интегриране на деца от ромски произход в образователната система, чрез насърчаване  на обучения за учители, прилагане на подходящи обучителни методи;

 • Отговорен орган: РИО на МОМН
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Осигуряване на достъп до общообразователната система на всички деца.

 • Отговорен орган: РИО на МОМН, Община Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Цел №3: РАЗВИВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ОБХВАНАТИТЕ И НЕОБХВАНАТИ ДЕЦА ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Дейност: Повишаване на родителският капацитет на четири категории родители: родители на тинейджъри с идентифицирани проблеми в общуването; родители на младежи с противообществени прояви, родители на деца и младежи със специални образователни потребности и младежи-бъдещи родители чрез участие в проект „Електронно училище за родители“.

 • Отговорен орган: сдружение „Екомисия 21 век“
 • Финансиране: ОП РЧР
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Осигуряване на подходяща подкрепа за деца с увреждания и техните семейства, включваща достъп до социални услуги и закрила, която да им позволи да останат в семействата

 • Отговорен орган: РИО на МОМН, Община Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност : Издирване и социална работа с деца, необхванати от образователната система

 • Отговорен орган: РИО на МОМН, Община Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Работа по интеграция и социализация на децата и учениците от етническите малцинства. Координирано взаимодействие между държавните и регионални институции в системата на образованието.

 • Отговорен орган: РИО на МОМН, сдружение „Знание”- Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Приоритетна област ІІІ: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

Цел №1: РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРЕВАНТИВНИТЕ И ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО И ПСИХИЧЕСКО ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА

Дейност: Презентации в училищата по Първа долекарска помощ и готовност за бедствия , аварии и катастрофи в Област Ловеч.

Отговорен орган: БЧК – Ловеч, Община Ловеч

Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет

Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Презентации на доброволци БМЧК сред учащи се за превенция на наркомании , тютюнопушене , ХИВ/СПИН, здравословен начин на живот, сексуално и репродуктивно здраве, трафик на хора.

Отговорен орган: БЧК - Ловеч

Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет

Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Обучения по водноспасителен минимум с ученици от училища в  гр. Ловеч.

Отговорен орган: БЧК - Ловеч

Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет

Срок: 31.12.2011г

Дейност: Обучение на Ученически екипи по първа помощ /УЕПП/ по Първа долекарска помощ от доброволци БМЧК за подготовка за участие в Национално състезание по Първа помощ.

Отговорен орган: БЧК - Ловеч

Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет

Срок: 31.12.2011г

Дейност: Превантивни мероприятия за намаляване броя на децата жертви на пътно-транспортни произшествия

Отговорен орган: РИО на МОМН - Ловеч

Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет

Срок: 31.12.2011г

Приоритетна област: ІV ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Цел №1: ПОВИШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ И ПРИЛАГАНЕ НА РЕАЛНИ МЕРКИ, С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА, ЖЕРТВА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И НАСИЛИЕ

Дейност: Прилагане на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертви на трафик, завръщащи се от чужбина;

 • Отговорен орган: Дирекция „Социално подпомагане” – Ловеч, ОД на МВР
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция.

 • Отговорен орган: Дирекция „Социално подпомагане” - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

Дейност: Провеждане на обходи, с цел идентифициране и регистриране на безпризорни и просещи деца

 • · Отговорен орган: Дирекция „Социално подпомагане” - Ловеч, РУ на МВР – гр. Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • · Срок: 31.12.2011г

Дейност: Контрол при осъществяването на разрешителния режим за приемане на работа на лица ненавършили 18- годишна възраст.

 • Отговорен орган: Дирекция „Инспекция по труда” - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Извършване на проверки на работодатели, приели на работа непълнолетни лица, относно спазване на специалните изисквания за наемане на работа и условия на труд на лицата, ненавършили 18 -годишна възраст.

 • Отговорен орган: Дирекция „Инспекция по труда” - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Провеждане на разяснителна кампания „Основни права на работниците и служителите като страна по трудово правоотношение” в училища на територията на община Ловеч.

 • Отговорен орган: Дирекция „Инспекция по труда” - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

Цел №2: РАЗВИВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА ДЕЦА

Дейност: Подобряване на квалификационните умения на професионалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви  и правонарушения от деца.

 • Отговорен орган: МКБППМН
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Подпомагани и насърчаване на училища, Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците и неправителствените организации с нестопанска цел  за реализиране на училищни политики, инициативи, кампании, проекти в областта на превенцията на асоциалното поведение и правонарушения от деца.

 • Отговорен орган: МКБППМН
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Оказване на съдействие при осъществяване на непрекъснат контрол от оторизираните общински органи и институции при изпълнение на приетите на национално и общинско равнище документи, засягащи сигурността и здравето на малолетните и непълнолетните на територията на общината.

 • Отговорен орган: МКБППМН
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

 

Приоритетна област V: НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА

Цел №1: ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ДЕЦАТА

Дейност: Провеждане на обучения, свързани със здравното образование на деца и младежи: тютюнопушене, зависимости, сексуално и репродуктивно здраве.

 • Отговорен орган: Младежки информационно-консултантски център - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

Дейност: Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и правата на детето в средното образование и предучилищната подготовка и възпитание, като се използват възможностите на общообразователната подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности

 • Отговорен орган: РИО на МОМН - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Разпространение на диплянки за представяне дейността на Областната организация на БЧК - Ловеч.

 • Отговорен орган: БЧК - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

Дейност: Популяризиране на доброволчеството сред ученици 14-17г. Провеждане на обучение. Организиране на доброволчество в институции/ организации

 • Отговорен орган: сдружение „Екомисия- 21 век”, сдружение „Знание”- Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Провеждане на летни инициативи за организиране и осмисляне на свободното време на децата и младежите в община Ловеч.

 • Отговорен орган: сдружение „Знание”- Ловеч
 • Финансиране: в рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Цел №2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ

Дейност: Реализиране на национална програма „С грижа за всеки ученик”, модул Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади

 • Отговорен орган: РИО на МОМН - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

 

Дейност: Подпомагане на  учениците за участие в национални конкурси, олимпиади и състезания

 • Отговорен орган: РИО на МОМН - Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения  бюджет
 • Срок: 31.12.2011г

Цел № 3: НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕЦАТА В ТИНЕЙДЖЪРСКА ВЪЗРАСТ ЗА УЧАСТИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО

Дейност: Разпространение на полезна младежка информация,  професионално ориентиране и реализация на младежки и доброволчески инициативи с цел превенция на рисковото поведение на младите хора и тяхното личностно и социално развитие.

 • Отговорен орган: Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Провеждане на инициативата „Млад кмет за един ден“

 • Отговорен орган: Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Провеждане на инициативата „Летни младежки стажове“

 • Отговорен орган: Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Провеждане на публични събития във връзка с честването на значими младежки дати: Седмицата на младежката активност, Международният ден на младежта и Международният ден на доброволеца.

 • Отговорен орган: Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Организиране и повеждане на заседания на Общински ученически съвет-Ловеч и планиране на дейности с участието на ученическите съвети в училищата.

 • Отговорен орган: Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Приоритетна област VІ: ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА  ДЕТЕТО

Цел №1: СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА, УЧАСТВАЩИ В РАЗЛИЧНИ СПОРТНИ, КУЛТУРНИ, РАЗВЛЕКАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ, КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ И ДРУГИ ЗАНИМАНИЯ В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ

Дейност: Провеждане на публични събития, популяризиращи доброволчеството в младежката общност.

 • Отговорен орган: Младежки информационно-консултантски център – Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Осмисляне на свободното време на децата и учениците, чрез изграждане на групи в различни направления към Общински детски комплекс -   гр. Ловеч.

 • Отговорен орган: РИО на МОМН- Ловеч, Община Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

 

Дейност: Участие на учениците в олимпиади и състезания по график

 • Отговорен орган: РИО на МОМН- Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Изготвяне на програма от занятия , която да се проведе от ресурсните учители и специалистите с педагогически функции в базата на Ресурсен център – гр. Ловеч по време на ваканции и в свободното време  на учениците със специални образователни потребности.

 • Отговорен орган: РИО на МОМН- Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.

Дейност: Участия съгласно националния календар за извънучилищните дейности на МОМН. Провеждане на ученически игри в изпълнение на националния спортен календар на МОМН.

 • Отговорен орган: РИО на МОМН- Ловеч
 • Финансиране: В рамките на утвърдения бюджет
 • Срок: 31.12.2011 г.