ПЛАН НА ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2011 г.

  • ПДФ

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТИ

Цел № 1

Подготовка на ОС на БЧК  - Ловеч да изпълнява спомагателната си роля на партньор на държавата за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи на регионално и местно ниво и намаляване рисковете и последствията от тях, за съхранение и опазване на живота, функционирането и възстановяването на начина на живот на общностите и най-уязвимите слоеве на населението.

Подцели:

1.             Доизграждане и усъвършенстване на капацитетните възможности на организацията за своевременна реакция при БАК (кризи) чрез привличане на дарители за формиране на бедствен резерв.

-          развитие на човешките ресурси (обучение и тренировка на екипи, в т.ч. по първа долекарска и първа психологична помощ при БАК на учащи, на педагогически персонал в учебни заведения, кметове и кметски наместници, служител на сектор КАТ към МВР);

Срок: по учебна програма

Отг: Председател ОС на БЧК

 

-          подобряване на материалната  база за БАК и системата за комуникации с ОУ „Гражданска защита”, общинските съвети на червенокръстката организация на територията на областта, отряди ПСС, екип по водно спасяване.

Срок: Януари - декември

Отг: Председател ОС на БЧК

-      семинар с щатните специалисти по МБ

Срок: февруари

Отг: Директор на Секретариата на ОС на БЧК

-       семинар със специалистите по ПДП и СПД

Срок: март

Отг: Директор на Секретариата на ОС на БЧК

 

-      Тренировки на екипа по водно спасяване в изкуствен водоем и басейни .

Срок: по учебна програма

Отг: Председател ОС на БЧК

 

-          Провеждане на учение в района на водните огледала на р.Осъм в гр.Ловеч на тема: „Извеждане на хора и оказване на първа долекарска и първа психологическа  помощ на пострадали при наводнение с участието на водни спасители от отряд ВСС и екип от група АСД на ОУГЗ – Ловеч”.

Срок: м.май 2011 год.

Отг: Председател ОС на БЧК

 

-      Съгласуване на документите и провеждане на съвместни действия с ОУГЗ - Ловеч в хода на

провеждане на състезанията между УЕПП  по готовност за бедствия, аварии и катастрофи.

Срок: м.април 2011г.

Отг: Председател ОС на БЧК

 

-       Специализирано обучение на учащи по ПДП на основание сключени споразумения с учебни

заведения.

Срок: март

Отг: Председател ОС на БЧК

 

-       Участие на лектори от ОУГЗ и БЧК при провеждане на специализирани курсове или при

подготовка на доброволните формирования.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

2.        Намаляване риска от бедствия на общностно ниво:

-          подобряване на  информираността  на населението за реакции,  свързани с БАК.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

-      Взаимодействие с екипите  на ОУГЗ при провеждане на операции по спасяване на хора при

ликвидиране на последствия от природни бедствия и такива, причинени от човешка дейност,

оказване на първа долекарска помощ и психосоциална подкрепа на пострадали и ранени.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

-      Тренировки на екипа по водно спасяване в изкуствен водоем и басейни .

Срок: по учебна програма

Отг: Председател ОС на БЧК

 

Цел № 2

Утвърждаване водещата роля на Планинската спасителна служба към ОС на БЧК - Ловеч като партньор на държавата и корпоративния сектор при превенция, оказване на помощ и спасяване на пострадалите в планините.

 

Подцели:

1.             Подобряване подготовката на личния състав на планинските спасителни отряди и особено на аварийния екип на ПСС за неотложни животоспасяващи дейности при БАК и развитие на партньорските взаимоотношения със структурите, действащи по време на БАК.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

2.             Модернизиране и развитие на материално-техническата база на ПСС.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

3.             Предоставяне чрез медиите на ежеседмичен бюлетин за обстановката в регион Средна Стара Планина.

Срок: ноември - март

Отг: Директор на Секретариата на ОС на БЧК

Цел № 3

Повишаване ефективността на водноспасителната служба за намаляване на водния травматизъм като се увеличава броя и повишава качеството на обучените водни спасители, засилване ролята й на превантивен фактор чрез обхващане в различните форми на дейност на децата и младите хора и активизиране функциите й при извършване оценка на риска на водните площи.

Подцели:

1.             Повишаване на информираността на населението за обучение и подготовка на нови водни спасители

Срок: м.февруари

Отг: Председател ОС на БЧК

2.             Повишаване ефективността на учебната дейност, работа  с институции.

Срок: април-юни

Отг: Председател ОС на БЧК

3.             Разширяване дейностите по превенция на водния травматизъм сред гражданите и особено сред учениците чрез двустранни споразумения с учебни заведения.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

4.             Участие на представител от дружеството на водните спасители към ОС на БЧК - Ловеч в Делегатско събрание на водните спасители.

Срок: март

Отг: Директор на Секретариата на ОС на БЧК

 

Цел № 4

Подобряване качеството на живот на уязвими лица, семейства и общности и повишаване на техните възможности за социално включване и безопасен и независим живот.

 

Подцели:

1.             Развиване на качествени и съвременни социални дейности и услуги за осигуряване на адекватна помощ за нуждаещи се хора и намаляване на уязвимостта им чрез Център „Домашни грижи” към ОС на БЧК - Ловеч .

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

2.             Развиване на политика и дейности в полза на активното и здравословно стареене и признаване на възрастните хора като важен ресурс в обществото чрез осъществяване на проект „Заедно с хората в третата възраст” и привличане на възрастни доброволци.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

3.        Провеждане на съвместни занятия с ОУГЗ за хора с увреждания по теми от взаимен интерес.

Срок: Време на информ. кампания за

хора с увреждания

Отг: Председател ОС на БЧК

 

4.    Специализирано обучение на доброволци на БЧК по проект „Заедно с хората в третата възраст” в общините Троян, Угърчин и Ябланица.

Срок: май

Отг: Директор на Секретариата на ОС на БЧК

5.       Обучение на доброволци на БЧК на тема „Специални грижи за болни, самотни и хора с увреждания” и продължаване доброволческата дейност за обгрижване на хората със специални нужди.

Срок: май

Отг: Директор на Секретариата на ОС на БЧК

 

Цел № 5

Повишаване здравната култура на населението и активни действия за изграждане на отговорна здравна позиция и утвърждаване на здравословен начин на живот в общността.

 

Подцели:

1.             Повишаване информираността и реализиране на застъпничество за политики и насърчаване на гражданите към здравословен начин на живот чрез реализиране на проект „Заедно с хората в третата възраст”, споразумения с учебни заведения, популяризиране на информационни кампании за здравословен начин на живот чрез медиите.

Срок: януари-декември

Отг: Председател ОС на БЧК

 

2.             Активна работа и използване на съвременни технологии за здравното образование; за изграждане на знания, умения и нагласи на уязвимите лица и групи чрез презентации в учебни заведения по социално - значими здравни проблеми, предоставяне на дискове с документални филми и клипове за превенция  на тютюнопушене, ХИВ/СПИН, сексуално и репродуктивно здраве, наркомании, трафик на хора, намаляване на агресията .

Срок: януари-декември

Отг: Председател ОС на БЧК

 

3.             Повишаване мотивацията на населението, с акцент на младите хора, за доброволно и безвъзмездно кръводаряване чрез споразумения с учебни заведения. Участие в националната кръводарителска кампания – акции по безвъзмездно кръводаряване, разпространение на анкета в учебни заведения и институции.

Срок: ноември-декември

Отг: Председател ОС на БЧК

 

Цел № 6

Укрепване устойчивостта на общностите и подготовката им по първа долекарска помощ за справяне с различни видове травматизъм и изграждане на навици за по-безопасен живот.

 

Подцели:

1.Обучение на различни групи от населението по първа долекарска помощ чрез сключване договори и двустранни споразумения за изнесено обучение във фирми, организации, държавни институции, медии и др.

Срок: януари-декември

Отг: Председател БЧК

 

2.Увеличаване броя на доброволците, предоставящи първа долекарска помощ - организиране обучения по ПДП на доброволци на БЧК и БМЧК; доброволчески екип ВСС;  кметове и кметски наместници от общините в Ловешка област; журналисти от регионалните медии.

Срок: по програма за обучения

Отг: Председател ОС на БЧК

3.Оказване на специализирана емоционална подкрепа.  Сформиране на екип от психолози за оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа на пострадали при критични ситуации и хора в затруднено положение.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

4. Семинар със специалистите по ПДП

Срок: март

Отг: Директор на Секретариата на ОС на БЧК

Цел № 7

Засилване ролята на Бежанско-мигрантската служба като важен партньор на държавата за социално-икономическа интеграция на бежанци и мигранти и формиране на толерантна и приемаща обществена среда с укрепен капацитет на бежанските общности.

 

Подцели:

1.             Повишаване капацитета на областната организация за работа с бежанци и мигранти.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

2.             Разширяване дейността за осигуряване на достъп до социални услуги, хуманитарна помощ, образование, здравеопазване и пазар на труда на уязвимите групи бежанци и мигранти.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

3.             Повишаване информираността на обществото по отношение специфичните проблеми на бежанци и мигранти и застъпничество и лобиране за спазване техните права.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

Цел № 8

Укрепване капацитета и развитие на червенокръстките структури за пълноценно участие в процеса на изграждане на гражданското общество и реализиране ролята на ОС на БЧК - Ловеч като партньор на държавата, общинските власти и други значими обществени субекти в условията на европейско членство.

 

Подцели:

1.             Планиране и организиране обучение на управленските и контролни кадри от общинските организации на ОС на БЧК - Ловеч.

Срок: септември-ноември

Отг: Председател ОС на БЧК

2.             Кандидатстване с проекти и програми по европейските фондове, партньорство с Корпус на мира, проекти с общински администрации на територията на областта, за развитие капацитета на областната червенокръстка организация.

Срок: постоянен

Отг: Председател ОС на БЧК

 

3.       Отпечатване и разпространение на диплянка за дейностите на областната организация.

Срок: м.май

Отг: Председател ОС на БЧК

 

4.       Благотворителен концерт 133 години Български Червен кръст

Срок: 25.10.2011 г.

Отг: Председател ОС на БЧК

 

5. Коледна кулинарна изложба с участието на доброволци БМЧК и възрастни доброволци.

Срок: декември

Отг: Председател ОС на БЧК

 

Цел № 9

Утвърждаване позитивната тенденция на развитие и укрепване ролята на БМЧК като младежка организация, която популяризира и приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи и предоставя съвременни и устойчиви дейности и услуги за намаляване на уязвимостта им в условията на европейско членство.

 

Подцели:

І Организационно развитие

1.Провеждане на обучения за повишаване знанията на доброволците на БМЧК от всички общински клубове.

 

Срок:януари

Отг. Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

2.Осъществяване на сътрудничество между различните клубове и работни срещи на представители от различни клубове в областта.

Срок: постоянен

Отг. Щатен специалист БМЧК

 

3. Изготвяне и разпространение на анкети за набиране на доброволци БМЧК.

Срок: март

Отг. Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

4 .Бал за доброволците БМЧК в областта по случай отбелязване на 90 години БМЧК.

Срок: октомври

Отг. Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

ІІ Промоция на хуманитарните ценности.

1.Провеждане на обучения по Въведение в хуманитарното право за доброволци на БМЧК от клубовете.

Срок:януари

Отг. Директор на Секретариата на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

2. Отбелязване на Международния ден за елиминиране на всички форми на расова дискриминация – 21 март.

Срок:март

Отг. Щатен специалист БМЧК

 

3..Привличане на млади хора със специфични потребности за членове на БМЧК.

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

ІІІ.Социално-помощна дейност

1. Доброволчески дейности на БМЧК – грижи за деца и възрастни в защитени жилища и социални домове – съвместно изработване на картички , мартеници, плакати, провеждане вечери на таланта

Срок: януари-декември

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

2. Провеждане на кампания по превенция на трафика на хора в  училища в област Ловеч.

Срок:март

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

3.Организиране и провеждане на акции и кампании на БМЧК по повод Великден,Първи юни и Коледа и посещения в домове за възрастни и деца.

Срок:януари-декември

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

ІV Здравна просвета

1.Отбелязване на Световния ден за борба с наркоманиите 26 юни

Срок:юни 2011

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

2. Провеждане на кампании за борба с ХИВ/СПИН по повод Световния ден за борба със СПИН-1 декември и деня на влюбените 14 февруари

Срок:февруари,декември 2011

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

3.Презентации на доброволци БМЧК сред учащи се за  превенция на наркомании, тютюнопушене, ХИВ/СПИН , здравословен начин на живот , сексуално и репродуктивно здраве,  трафик на хора..

Срок: януари – декември

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

V.Първа помощ

 

1. Презентации в училища по Първа долекарска помощ.

Срок: целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

2. Провеждане на областно и национално състезание на УЕПП

Срок:май 2011

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

3. Обучения по първа долекарска помощ.

Срок: целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

VІ.Фондонабиране

1.Провеждане на фондонабирателни акции за Фонд „Милосърдие” и програма „Топъл обяд”.и участие в фондонабирателни акции на Областната организация.

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

2.Поддържане на партньорства с други младежки организации и неправителствени организации и ГЧК.

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч и щатен специалист БМЧК

 

3.Развиване на международното сътрудничество и връзките с младежките организации от Германия – Брауншвайг - Залцгиттер за активизиране на обмена и популяризиране на културното многообразие.

Приемане програма за посрещане доброволци на Германски Червен кръст Брауншвайг-Залцгиттер.

Срок: м.септември 2011 год.

Отг: Председател ОС на БЧК

 

Цел № 10

Изграждане на стратегически партньорства, участие в двустранни и многостранни отношения и утвърждаване на ОС на БЧК като ценен и търсен международен партньор с висока ефективност при оказване на помощ в страната и чужбина за намаляване на уязвимостта в световен мащаб.

 

Подцели:

1.             Подобряване на координацията и сътрудничеството с организации от ГЧК – Брауншвайг – Залцгиттер, както и изграждане на сътрудничество с организации от национални дружества на ЕС, областни организации на БЧК, за обмяна на опит, добри практики, съвместни действия, проекти и програми .

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч

 

2.             Обмен на добри практики, идеи и ноу-хау в ключови области между ОС на БЧК и други национални дружества и организации, Корпус на мира, международни мрежи и др.

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч

 

Цел № 11

Укрепване на финансовия капацитет и стабилност на ОС на БЧК и повишаване възможностите за реинвестиции на собствен финансов ресурс в хуманитарните дейности на организацията и нейното развитие в съответствие с очакванията на обществото.

 

Подцели:

1.             Генериране на постоянни и стабилни финансови ресурси  чрез собствена стопанска дейност, работа по проекти и привличане на средства от държавни, местни и корпоративни източници за обезпечаване дейността на организацията.

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч

 

2.             Поддържане и обновяване на стратегически резерв от финансови средства за навременна реакция на ОС на БЧК в екстремни ситуации и за подпомагане на различни уязвими групи.

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч

 

3.             Повишаване ефективността от управлението на собствеността на ОС на БЧК.

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч

 

Цел № 13

Оптимизиране на логистичните възможности за хуманитарна подкрепа на най-уязвимите.

 

Подцели:

1.             Подпомагане на уязвимите групи чрез осигуряване на резерв за спешни хуманитарни операции.

 

Срок:целогодишен

Отг. Председател на ОС на БЧК – Ловеч