Курс по първа помощ при пътнотранспортни произшествия

  • ПДФ

КУРС ПО ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПЪТНОТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ

Ежегодно в резултат на инциденти по пътищата на страната ни стотици губят живота си, хиляди получават тежки наранявания, значителен е броят на пострадалите с увреждания за цял живот. Обучението по първа долекарска помощ на кандидат - шофьорите е най-масовото обучение по Първа помощ в България. Придобитите знания и умения по Първа помощ имат отношение не само към намаляване на пътния травматизъм, но повишават здравната култура и спомагат за изграждането на правилни реакции на действия при различни социални и природни бедствия. Сертификатът, предоставен ни от Глобалния референтен център по първа помощ на МФЧК/ЧП в Париж, дава възможност удостоверенията по ПДП на БЧК да са с европейска валидност.

Курсът е с продължителност от 8 учебни часа и от този сайт можете да планирате и заплатите участието си в курса в някой от учебните ни кабинети в страната.

От обучение за оказване на първа долекарска помощ се освобождават лица, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и "магистър" по стоматология, както и лица с професионална квалификация "фелдшер" и "медицинска сестра". При издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в "Пътна полиция", гореспоменатите лица представят там диплома за завършено медицинско образование.

От курс по ПДП се освобождават и лица, притежаващи удостоверение от ОС/СС или НС на БЧК за завършен курс:

  1. За Първа помощ на работното място;
  2. За планински и воден спасител;
  3. Обучени по ПДП членове на НЕРБАК и ДЕРБАК;
  4. Сертифицирани доброволци на трето и четвърто ниво от обучителната система на БМЧК;
  5. Парамедици.

Освобождават се също:

  1. Студенти по медицина и стоматология със завършено симестриално обучение и след представяне на заверен от администрацията на университета документ;
  2. Студенти от Полицейската академия на МВР в Симеоново, които учат един семестър Първа помощ, срещу служебна бележка от администрацията на учебното заведение за завършен курс или диплома за завършено образование;
  3. Лица с образователно квалификационна степен на висше образование акушерка;
  4. Лица, притежаващи удостоверение за завършен курс по ПДП, издадено от други национални дружества на ЧК/ЧП, в това число и от други институции в чужбина с печат на Глобалния референтен център на ЧК/ЧП в срок на валидност /пет години от издаването му/.

Тези лица заплащат в Областните съвети на БЧК такса в размер на 15% от обучението за издаване на удостоверение и получаване на учебно помагало без да се записват в настоящата система.

 

 

ЗАПИСВАНЕ ЗА КУРСА