Проекти и програми

ПЛАН НА ОС НА БЧК ЛОВЕЧ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНАТА ЧЕРВЕНОКРЪСТКА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2011 г.

  • ПДФ

ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПО ДЕЙНОСТИ

Цел № 1

Подготовка на ОС на БЧК  - Ловеч да изпълнява спомагателната си роля на партньор на държавата за адекватна реакция при бедствия, аварии и катастрофи на регионално и местно ниво и намаляване рисковете продължава>

2011 г. – Европейска година на доброволческите дейности

  • ПДФ

ПРОГРАМА на ОС на БЧК - Ловеч посветена на 2011 г. – Европейска година на доброволческите дейности

Общинска програма ”Закрила на детето” - 2011 г.

  • ПДФ

Общинска програма за закрила на детето за 2011 година е разработена с цел закрила и гарантиране правата на детето чрез съгласуване и координиране на действията на заинтересованите и отговорните институции и граждански организации.

Основните приоритетни области в настоящата програма за реализация на конкретни мерки са:

продължава>

"Заедно с хората от третата възраст” 2011 г.

  • ПДФ

І.Изпълняваща институция: ОС на БЧК - Ловеч

ІІ.Време на проекта: януари- декември 2011

ІІІ. Екип на проекта:
Цветомира Георгиева - Директор на Секретариата на ОС на БЧК- Ловеч
Станислава Бояджиева - специалист в ОС на БЧК – Ловеч
Атанаска Згалевска - Координатор проект

продължава>

Страница 2 от 3