Нашата Мисия

Мисия

  • ПДФ

Дружеството на Червен кръст в гр. Ловеч е създадено преди 125 години на  12 септември 1885 год. и с дейността му са свързани имената на видни деятели на Българския Червен кръст като Димитър Пъшков, д-р Петър Ораховац, д-р Стефан Ватев и други. С първите си изяви организацията работи системно и провежда курсове за повишаване здравната култура на населението, създава и издържа ученически колонии, събира помощи за гладуващите в Поволжието, обучава самарянки, развива дейност за подпомагане при възникнали бедствия, както и по време на войните.

Областната организация на Български Червен кръст Ловеч  отстоява основните принципи на червенокръсткото движение. Нейните членове и доброволци извършват обществено полезна дейност чрез реализиране на обучителни програми  и хуманитарно подпомагане, както материална и психологична подкрепа на най-уязвимите групи от местното население при кризисни ситуаци.
Областната организиция на БЧК - Ловеч е неделима част от Националното дружество на БЧК, със своя история и място в обществения живот на местно ниво.
Тя адекватно реагира на хуманитарните предизвикателства в динамично променяща се среда , като привлича, мотивира, обучава и работи с доброволци от различни възрастови групи с цел изпълнение на своите дейности.

Основни насоки в дейността на ОС на БЧК Ловеч е представянето на доброволците БМЧК като посланици на промяната, да насърчим уникалните им способности и умения за промотиране на хуманните ценности в обществото.

Основополагащо за младежката организация е и здравно-просветните и социалните дейности, обученията и състезанията по първа помощ, допринасящи за имиджа на организацията и грижещи се за намаляване на социалната и здравна уязвимост на децата и младите хора и за опазване на тяхното достойнство.

Основни приоритети на организацията:
I.Укрепване и утвърждаване ролята на Областната организация в обществото.
II. Развиване и укрепване на доброволчеството.
III.Разширяване мащаба на предоставяните услуги от доброволци, по видове дейности в полза на уязвимите групи.
IV. Осигуряване на условия за  участие на доброволци от различни възрасти в проекти и програми на Областната организация.
V. Разширяване на международното сътрудничество с Германски Червен кръст – Брауншвайг- Залцгиттер.

Уязвими групи:
Изборът на уязвими групи от населението е съобразен с особеностите в демографските и социално-икономическите условия на областта:

  • Деца с умствени и физически увреждания
  • Деца от Дeтски социални заведения
  • Самотни възрастни хора и хора с увреждания
  • Хора, пострадали в бедствени ситуации и кризи