План за дейността на БМЧК – Ловеч за 2011 г.

  • ПДФ

І Организационно развитие

1.Провеждане на обучения за повишаване знанията на доброволците на БМЧК от всички областни клубове.

Срок:целогодишен

2.Осъществяване на сътрудничество между различните клубове и работни срещи на представители от различни клубове в областта.

Срок целогодишен

 

3. Изготвяне и разпространение на анкети за набиране на доброволци БМЧК.

Срок: март

4.Отпечатване и разпространение на диплянки за дейността на Областната организация.

Срок: май

5. Пресконференция посветена на световния ден на ЧК/ЧП.

Срок: май

6.Бал за доброволците БМЧК в областта по случай отбелязване на 90 години БМЧК.

Срок: октомври

7. Благотворителен концерт – 133 години БЧК.

Срок: октомври

8.. Коледна кулинарна изложба.

Срок: Декември

 

ІІ Промоция на хуманитарните ценности.

1.Провеждане на обучения по Въведение в хуманитарното право за доброволци на БМЧК от клубовете.

Срок:януари

2. Отбелязване на Международния ден за елиминиране на всички форми на расова дискриминация – 21 март.

Срок:март

3..Привличане на млади хора със специфични потребности за членове на БМЧК.

Срок:целогодишен

 

ІІІ.Социално-помощна дейност

1. Доброволчески дейности на БМЧК – грижи за деца и възрастни в защитени жилища и социални домове – съвместно изработване на картички , мартеници, плакати, провеждане вечери на таланта

Срок: януари-декември

 

2. .Участие в кампании за популяризиране на приемната грижа като форма на деинституционализация.

Срок:целогодишен

 

3.  Обучения на доброволци БМЧК.

Срок:целогодишен

 

4.Провеждане на кампания по превенция на трафика на хора в  училища в област Ловеч.

Срок:март

 

5..Организиране и провеждане на акции и кампании на БМЧК по повод Великден,Първи юни и Коледа и посещения в домове за възрастни и деца.

Срок:целогодишен

 

ІV Здравна просвета

1.Отбелязване на Световния ден за борба с наркоманиите 26 юни

Срок:юни 2011

 

2. Провеждане на кампании за борба с ХИВ/СПИН по повод Световния ден за борба със СПИН-1 декември и деня на влюбените 14 февруари

Срок:февруари,декември 2011

 

3.Презентации на доброволци БМЧК сред учащи се за  превенция на наркомании, тютюнопушене, ХИВ/СПИН , здравословен начин на живот , сексуално и репродуктивно здраве,  трафик на хора..

Срок: януари – декември

 

4. Участие в национална кръводарителска кампания – акции по  безвъзмездно кръводаряване, разпространение на анкета по учебни заведения и институции.

Срок: ноември-декември

 

V.Първа помощ

 

1.Провеждане на дейности на областната организация,популяризиращи първата помощ сред младите хора

Срок:целогодишен

2. Презентации в училища по Първа долекарска помощ.

Срок: целогодишен

3. Провеждане на областно и национално състезание на УЕПП

Срок:май 2011

4. Обучения по първа долекарска помощ.

 

Срок: целогодишен

VІ.Фондонабиране

1.Провеждане на фондонабирателни акции за Фонд „Милосърдие” и програма „Топъл обяд”.и участие в фондонабирателни акции на Областната организация.

Срок:целогодишен

 

1.Поддържане на партньорства с други младежки организации и неправителствени организации и ГЧК.

Срок:целогодишен

2.Информиране на медиите за дейностите на БМЧК

Срок:целогодишен

 

3.Сключване на споразумения с училища и институции.

Срок: целогодишен