СПОРАЗУМЕНИЕ за сътрудничество между Областен съвет на БЧК - Ловеч и Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф І” - гр.Ловеч през учебната 2010-2011 година

  • ПДФ

ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ:

1.      Провеждане на съвместни дейности в направление първа долекарска помощ и водноспасителен минимум  с основна цел: “…Да спасим човешки живот, да променим мисленето”.

 

2.      Разширяване обхвата на обучението по първа долекарска помощ сред учениците и стимулиране практическата реализация на усвоените знания за справяне в екстремни ситуации.

3.      Разширяване дейностите по превенция на водния травматизъм сред учениците.

4.      Презентации по темата хранене и здраве.

 

ОСНОВНИ  ПРИНЦИПИ  НА  СЪТРУДНИЧЕСТВО:

 

1.      Сътрудничеството включва направления на дейност от взаимен интерес /съгласуване на тематични програми по първа помощ,  водноспасителен минимум, хранене и здраве; превенция на тютюнопушене  и др./

2.      Взаимодействието се осъществява само при спазване и в съответствие с действуващите нормативни документи в страната.

 

Общото ръководство на планираните мероприятия се осъществява от Директора на Секретариата на ОС на БЧК - Ловеч и Директора на Гимназия за  чужди езици „Екзарх ЙосифІ” – гр.Ловеч.

 

 

КАЛЕНДАР НА  МЕРОПРИЯТИЯТА

по изпълнение на Споразумение за партньорство между Областен съвет на БЧК

гр.Ловеч и Гимназия за чужди езици „Екзарх Йосиф І”- гр.Ловеч

през учебната 2010 - 2011 год.

 

1.        Базисно обучение по първа помощ на работното място /в учебното заведение/ по тематична програма. Работа на манекен. Филм на DVD.

Срок:  м.януари 2011 г.

Презентации в ХІ кл. и ХІI кл.

Лектор-ръководител д-р Пл.Вълчев

 

2. Програма “Водно-спасителен минимум” с ученици. Теоретична подготовка. Филм “Спасяване във водни обекти”.

Срок:  м. април 2011 год.

Презентации в ХI и ХII кл.

Ръководител ст.инструктор ВС Ст. Бончев

 

3.        Практическа тренировка “Водноспасителен минимум” на басейн.

Срок:  м.май 2011 год.

Подготовка на басейн с ХI и ХII кл.

Ръководител ст.инструктор ВС Ст.Бончев

 

4.        Презентация на тема: “Представяне на Национални препоръки за здравословно хранене”. Разпространение на информационни материали.

Срок:  м.април 2011 год.

Презентации в IХ и Х кл.

Лектор от Дирекция ООЗ, РИОКОЗ Ловеч