Заповед

  • ПДФ

На основание чл.25, ал.4 от Устава на БЧК, във врыка с удължената извънредна епидемична обстановка с решение на 855/25.11.2020 г. Министерски съвет и Заповед на министъра на здравеопазванет № РД-01-677/25.11.2020 г.

 

НАРЕЖДАМ

  1. Да бъде преустановено провеждането на курсовете по Първа до лекарска помощ за кандидат-водачи на МПС, курсовете по Първа долекарска помощ на работното място и курсовете за кандидати за водни спасители в цялата страна, считано от 23:30 на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.
  2. Планираните курсове чрез електронната система за записване да бъдат отменени
  3. Всички записани курсисти да бъдат уведомени по телефон н/или ел. поща.
  4. Информация за преустановяването на курсовете ло т. 1 да бъде публикувана в уебстраницата на БЧК и други съответни електронни канали за осведомяване.

Контрол ло изпълнението на заповедта възлагам на д-р Надежда Тодоровска, заместник-генерален директор на БЧК.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички служители за сведение и изпълнение.